สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดัสกร  เช่นรัมย์
2. เด็กชายพิเชษ  ชารัมย์
 
1. นางสาวโสภิตา  สายแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  อุ่มพิมาย
2. เด็กชายจิตติ  เช่นรัมย์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แพ้งสองคอน
4. เด็กชายสันติภาพ  พุฒเกิด
5. เด็กหญิงเกษร  พิมพ์เภา
 
1. นางสาวปุณยนุช  โมกศรี
2. นายประพันธ์  มาขุมเหล็ก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายมรรถกร  ศรีรักษา
2. เด็กชายสุรินทร์  สบู่ทอง
 
1. นางสาวจันจิรา  พรมนัส
2. นางสาววัลลี  มารมย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กชายสรวิชญ์  สูงสุด
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สบู่ทอง
 
1. นางฐิติยา  เกียรติเจริญศิริ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชึรัมย์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงประภัสสร  กระแสโสม
4. เด็กหญิงพิศมัย  ชึรัมย์
5. เด็กหญิงวรรณภา  พิสันเทียะ
6. เด็กหญิงวิภาดา  แชะรัมย์
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  โชรัมย์
8. เด็กหญิงสายฝน  ศรีสันงาม
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะการัมย์
10. เด็กหญิงสุนิศา  บุญมาก
11. เด็กหญิงสุมาลี  เทพสมาน
12. เด็กหญิงอังคณา  สนโศก
13. เด็กชายเดชา  ยีรัมย์
14. เด็กหญิงเรวดี  พุฒเกิด
15. เด็กหญิงไพพรรณ  อุรีรัมย์
 
1. นายชาย  ยาน้ำคำ
2. นายอภิชาติ  ธนชาติสมบัติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนัชชา  พรมนัส
 
1. นางสาววัลลี  มารมย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสนกล้า
 
1. นางสาววัลลี  มารมย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพฤกษา  กระแสโสม
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิสา  พรมนัส
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายนุเดช  ชะรัมย์
2. เด็กหญิงสวรส  เจริญศิริ
 
1. นางสายฝน  เกริงรัมย์
2. นางสาววัลลี  มารมย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวงศธร  โชรัมย์
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนายุทธ  ตุ้มนอก
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชึรัมย์
2. เด็กชายทรัพย์เพิ่ม  กองศรี
3. เด็กหญิงพรรษา  ศรีสุข
4. เด็กชายพิฑูรย์  มีพล
5. เด็กชายวีระชัย  สายกระสุน
6. เด็กชายโรจน์ชัย  ไชยรัมย์
7. เด็กหญิงไพริน  คชเศียรสืบ
8. เด็กหญิงไอรดา  เรืองสุขสุด
 
1. นายทวีศักดิ์  ลาสอน
2. นายเอกราช  พุทธลา
3. นายประพันธ์  มาขุมเหล็ก
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงสิริภากรณ์  บุญมาก
2. เด็กหญิงสุพัชศิริ  พรมนัส
 
1. นายณัฐธีฤทธิ์  ประวาสุข
2. นางสาวปุณยนุช  โมกศรี
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงจินตนา  กะแสโสม
2. เด็กหญิงชุติมา  หิรัญเขตร
3. เด็กหญิงเทพกัญญา  สีหาทอง
 
1. นางนงนุช  ชูทรัพย์
2. นางกรรชลิตา  สีหาวัฒน์
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ชึรัมย์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สนโชค
 
1. นางนงนุช  ชูทรัพย์
2. นางกรรชลิตา  สีหาวัฒน์