สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโจด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงพาทินธิดา   พูนพิทักษ์พงษ์
 
1. นายประจักษ์  ปาสานะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุขแม้น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง 13 1. เด็กชายจิรภัทร   สายบุตร
 
1. นายเสาร์  สายรัตน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัฏธ์เดช   แก้วโกย
2. เด็กชายวีรภัทร   ญาติปลื้ม
 
1. นายวิษณุ  ปิ่นรัตนกูล
2. นางสายฝน  พลอาษา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร   มังตา
2. เด็กชายธีระพัฒน์   กลิ่นหอมอ่อน
 
1. นายยุทธพร   ต่างใจเย็น
2. นายสุทัศน์  สุดประโคน