สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจิก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เกษสิมมา
 
1. นางจิตรานุช   แสนศรีเชาว์พันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  คุ้มกลาง
 
1. นางอรอุมา  เต็มรัมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญดาว  อิ่มจีน
2. เด็กหญิงจามรรัตน์  อิ่มจีน
3. เด็กชายภูวนาท  สันกลาง
 
1. นางจิตรานุช  แสนศรีเชาว์พันธ์
2. นางอรอุมา  เต็มรัมย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญวรา  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงพิยดา  จันมาลา
 
1. นางอรอุมา  เต็มรัมย์
2. นางสาวศิรประภา  เดชกุลรัมย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรสีเมือง
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  เดชกุลรัมย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลอดไธสง
 
1. นายฐากร  วุฒิจิรกุล
2. นางสาวจิราวรรณ์  ฉลวยศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริชกานต์  ชุ่มทองพิทักษ์
2. เด็กชายศรวิชัย  ศรีหรัง
 
1. นายฐากร  วุฒิจิรกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาหนองค้า
2. เด็กชายณัชพล  ใจภักดิ์
3. เด็กชายธิติ  สีเขียว
4. เด็กหญิงภัทราพร  ทองมาก
5. เด็กหญิงมัณฑิรา  ดีจริง
 
1. นางจิตรานุช  แสนศรีเชาว์พันธ์
2. นางสาวจิราวรรณ์  ฉลวยศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงขจาริน  สุราช
2. เด็กหญิงจันทกร  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงดวงแก้ว  สืบเสละ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เดิมทำรัมย์
5. เด็กชายพชรพล  เดิมทำรัมย์
 
1. นางอรอุมา  เต็มรัมย์
2. นางจิตรานุช   แสนศรีเชาว์พันธ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 11 1. เด็กชายพงศ์พล  แป้นศิริรัตน์
2. เด็กหญิงอลิต้า  นาหมื่นไวย
 
1. นายไพศาล  แสงนวล
2. นายชุติเทพ  ทองเรือง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายชยางกูร  ลิอ่อนรัมย์
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ใจดี
3. เด็กชายยศภัทร  ตอรบรัมย์
 
1. นายชุติเทพ  ทองเรือง
2. นายไพศาล  แสงนวล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายธีระยุทธ  สมานมิตร
2. เด็กหญิงนันทิพร  ปินะโต
3. เด็กหญิงวิภาพิมพ์  ทักษิณบุตร
 
1. นางวรรณี  ทวีทรัพย์
2. นางสาวขวัญชนก  ชำนิไกร