สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายภูสิษฐ์  หูไธสง
 
1. นางจิตราพรรณ  บุญลือชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กชายวายุภักดิ์  หูไธสง
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75.41 เงิน 12 1. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์ทอง
 
1. นางเพลินพิศ  เกรียงไกรยศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจารุกร  นามสอน
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิรินันท์  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีคุณ
3. เด็กหญิงเมขลา  ดวงมาลา
 
1. นางเพลินพิศ  เกรียงไกรยศ
2. นางจิตราพรรณ  บุญลือชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  ดินไธสง
2. เด็กหญิงปริยากร  ปลื้มนิยม
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  แสนพันธ์
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
2. นางสุคนธ์  บุบผาตะนัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สาดสิน
2. เด็กหญิงพิมญาดา  หล้าสุด
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นพรม
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
2. นางสุคนธ์  บุบผาตะนัง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุผาโต
2. เด็กชายศิวกร  แก้วบุตรดี
 
1. นางเนตรา  มูลดวง
2. นางสาวพัชรินทร์  ตุ่มงาม