สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75.41 เงิน 12 1. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์ทอง
 
1. นางเพลินพิศ  เกรียงไกรยศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิรินันท์  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีคุณ
3. เด็กหญิงเมขลา  ดวงมาลา
 
1. นางเพลินพิศ  เกรียงไกรยศ
2. นางจิตราพรรณ  บุญลือชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  ดินไธสง
2. เด็กหญิงปริยากร  ปลื้มนิยม
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  แสนพันธ์
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
2. นางสุคนธ์  บุบผาตะนัง