สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กชายวายุภักดิ์  หูไธสง
 
1. นางสุปราณี  สืบทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุผาโต
2. เด็กชายศิวกร  แก้วบุตรดี
 
1. นางเนตรา  มูลดวง
2. นางสาวพัชรินทร์  ตุ่มงาม