สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจะหลวย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนาวิน  สมดี
2. เด็กชายประกอบ  สืบเพ็ง
 
1. นายสุรศักดิ์  อุ่นมาร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายสุริยา  บุญเชิด
2. เด็กชายไกรศรี  ช่องป่า
 
1. นายสุรศักดิ์  อุ่นมาร
2. นายชูศิลป์  ทองบ่อ