สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่ทอง
 
1. นายตรีภพ  ดวงภักดีรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา   สาวิสัย
2. เด็กหญิงอมินา  บุตรแสง
3. เด็กชายเจษฏาวุธ   บุญประกอบ
 
1. นายบุรินทร์  สารีคำ
2. นายตรีภพ  ดวงภักดีรัมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  เทพวงศ์ษา
 
1. นายตรีภพ  ดวงภักดีรัมย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชูคงคา
 
1. นางบุญญานี  หุ้มไธสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  กินไธสง
 
1. นายเดชา  หุ้มไธสง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงมุตขริน  เขื่อนมั่น
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ตะยอด
 
1. นางบุญญานี  หุ้มไธสง
2. นางสาวรัตนา  สุดชนะ