สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขันทะศิลา
 
1. นางกรุณา  ยินดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพญาพร  โมกไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.1 ทอง 12 1. เด็กชายภัทรนันท์  อ้วนอินทร์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิกา  พูนไธสง
 
1. นางกรุณา  ยินดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสมปณิธาน  เลินไธสง
 
1. นางกรุณา  ยินดี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กาญจนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรยา  บุญมี
3. เด็กหญิงเจมี่   ฟอรมเร
 
1. นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง
2. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายยุทธพงษ์  พืชพรรน์
 
1. นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพรรพษา  ผลานิสงค์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เปลี่ยนไธสง
3. เด็กชายศุภากร  แพงไธสง
 
1. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย
2. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธัญญา  พลนอก
2. เด็กหญิงสายใจ  แสงกนึก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีหามาตย์
 
1. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย
2. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.11 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธวัช  ตอบไธสง
2. เด็กชายอนุวัฒน์   สิทธิศรีจัทร์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปัญญากร  ประทุมตรี
2. เด็กชายแสนไกร  อดทน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยินดี
 
1. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงจอยสุทธิมา  สิริศรีจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนุชชลา  พิมพ์สาร
 
1. นางสายพิน  ของเลิศ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลินไธสง
 
1. นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงปภัสสร  ประเมศรี
2. เด็กชายวรายุส  สีโนนสูง
3. เด็กชายอัครพล  พวงไธสง
 
1. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา
2. นางสายพิน  ของเลิศ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 16 1. เด็กชายนภัสกร  ภายไธสง
2. เด็กชายปรวิก  เลินไธสง
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สิงหาหล้า
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายภานุเดช  สิริศรีจันทร์
2. เด็กชายเทิดไท  ปุ้มสีดา
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สิงหาหล้า
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  สมนาม
2. เด็กชายเจษฎา  อนุแสง
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สิงหาหล้า
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายทวิรวัฒน์  ปุเรตัง
2. เด็กชายปริญญา  พรไธสง
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลอองเอก
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หมั่นอุตส่าห์
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นางสาวเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายพีระภัทร  โมกไธสง
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาราษฎร์
3. เด็กชายศักรินทร์  พิศักดิ์
 
1. นางสาวมนทิรา  เจือสุข
2. นางอุทุมพร  พรมไธสง
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐดนัย   เลินไธสง
2. เด็กหญิงเกศสุดา   การมิ่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
2. นางฉวีวรรณ  เจริญสุข
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  วงษ์ดา
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีคุณ
 
1. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกฤต  ดีแป้น
 
1. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกสิวัฒน์  จันทะเขตต์
2. เด็กชายนันตศักดิ์  เชือกรัมย์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีไชยบาล
4. เด็กชายมงคลชัย  ชาวสวน
5. เด็กชายรัฐวัตร  อาสานอก
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  นัดไธสง
7. เด็กหญิงอภิญญา   บุบผามะโล
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
2. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
3. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร  สีหามาตย์
2. เด็กชายมินทดา  สีสิ่ว
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นายชัยวัฒน์  อาษานอก