สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายยุทธพงษ์  พืชพรรน์
 
1. นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพรรพษา  ผลานิสงค์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เปลี่ยนไธสง
3. เด็กชายศุภากร  แพงไธสง
 
1. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย
2. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธัญญา  พลนอก
2. เด็กหญิงสายใจ  แสงกนึก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีหามาตย์
 
1. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย
2. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.11 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธวัช  ตอบไธสง
2. เด็กชายอนุวัฒน์   สิทธิศรีจัทร์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปัญญากร  ประทุมตรี
2. เด็กชายแสนไกร  อดทน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง