สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงปภัสสร  ประเมศรี
2. เด็กชายวรายุส  สีโนนสูง
3. เด็กชายอัครพล  พวงไธสง
 
1. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา
2. นางสายพิน  ของเลิศ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายทวิรวัฒน์  ปุเรตัง
2. เด็กชายปริญญา  พรไธสง
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐดนัย   เลินไธสง
2. เด็กหญิงเกศสุดา   การมิ่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
2. นางฉวีวรรณ  เจริญสุข
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร  สีหามาตย์
2. เด็กชายมินทดา  สีสิ่ว
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นายชัยวัฒน์  อาษานอก