สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงอรณี  ปัจฉิมมา
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาวดี  น้อยพรม
 
1. นางกิตติกร  หนองพร้าว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยา  ยิ่งดี
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุภาภร  จะริรัมย์
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  เพชรเลิศ
 
1. นายบรรจง  มหาสาร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจีรณา  บุลารม
 
1. นางนันทนิจ  มหาสาร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายอัมรินทร์  อะช่วยรัมย์
 
1. นางนันทนิจ  มหาสาร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชะนุดรัมย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เดชแพง
 
1. นายภูวดล  ศรีประดู่
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ภิรมย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเทศ
 
1. นายภูวดล  ศรีประดู่
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขุมเงิน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรเลิศ
3. เด็กหญิงปพิชญา  จุปะมัตตัง
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  งามสะพรั่ง
5. เด็กหญิงอนุธิดา  เชิงสูงเนิน
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร  หนองพร้าว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงอมรมาลย์  หนองหาญ
3. เด็กหญิงเกดวดี  ชุมพู
4. เด็กหญิงเก็จแก้ว  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงเรวดี  พรมมา
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร   หนองพร้าว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  มีแสง
2. เด็กหญิงณัฐกรณ์  ขามกิ่ง
3. เด็กหญิงดนยา  สาโพนทัน
4. เด็กหญิงนภัสรณ์  เปษาโก
5. เด็กหญิงอรทัย  ชุมจันทร์
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร   หนองพร้าว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจูรกิจ  ไทยเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  บัญญธรพัฒนกุล
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  กองน้อย
4. เด็กหญิงพรรพัสษา  จันโท
5. นางสาววันทนา  จันทขาล
 
1. นายภูมิศักดิ์  ขวัญจันทร์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงภัทรดา  แข็งฉลาด
2. เด็กชายอาทิตย์  สุชัยราช
 
1. นางสาวประไพ  แถวโสภา
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อีสา
2. เด็กหญิงวิสา  ภักดีนัน
 
1. นายจงกรณ์  สุทธสนธิ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. นายกฤษกร  ประสาร
2. เด็กชายธาราดล  ศิลา
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุติมาพร  บุญสอน
 
1. นายอัจฉริยา  ฤทธิรณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูมิศาสตร์
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ใจเพชร
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สวนงาม
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ใจดี
 
1. นางสุรีย์วรรณ  พนมรัตน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนิชา  นาคร้าย
2. เด็กหญิงรุจิรา  แสนบุดดี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ฤทธิรณ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิตยา  สิมวิเศษ
2. เด็กหญิงวิภาวี  ใจดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จัดรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  อินทิพันธ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ชิณภา
3. เด็กชายปัญญา  คงทะนงค์
4. นางสาววันทนา  จันทะขาล
5. เด็กชายสิทธินันท์  สืบเพ็ง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ชารัมย์
 
1. นายณัฐพล  โมราสวัสดิ์
2. นายภูมิศักดิ์  ขวัญจันทร์
3. นายพรศักดิ์  จงเกษี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ไชยมงคล
 
1. นายนัฐพล  โมราสวัสดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรัญญาพร  แสงสุริยะ
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จัดรัมย์
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง 6 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ชินภา
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุนิตฐา  สุพสร
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายจักรินทร์  ใจดี
2. เด็กชายอัครพงษ์  เงางาม
 
1. นายพรศักดิ์  จงเกษี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธเนศ  ภิรมพงษ์
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  มีทอง
3. เด็กชายศราวุธ  วรชินา
 
1. นายพรศักดิ์  จงเกษี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงชารีรัตน์  ยังวารี
2. เด็กหญิงสุธิดา  จะริรัมย์
3. เด็กหญิงอรทัย  ดาศรี
 
1. นางลัดดา  ประเสริฐ
2. นายสุทิน   พาโคกทม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลฤดี  สินศิริ
2. เด็กหญิงวรัญทยา  ชำนาหาร
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ปั้นงาม
 
1. นางสุพรรณิภา  แพงวงษ์
2. นางชุติการจน์  เทาขุนทด
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ชมพู
2. เด็กชายธนพัฒน์  มโนรส
3. เด็กชายภูชนะ  สระดอน
 
1. นางลัดดา  ประเสริฐ