สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  เพชรเลิศ
 
1. นายบรรจง  มหาสาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจีรณา  บุลารม
 
1. นางนันทนิจ  มหาสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายอัมรินทร์  อะช่วยรัมย์
 
1. นางนันทนิจ  มหาสาร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ภิรมย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเทศ
 
1. นายภูวดล  ศรีประดู่
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อีสา
2. เด็กหญิงวิสา  ภักดีนัน
 
1. นายจงกรณ์  สุทธสนธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุติมาพร  บุญสอน
 
1. นายอัจฉริยา  ฤทธิรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูมิศาสตร์
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี