สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุภาภร  จะริรัมย์
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. นายกฤษกร  ประสาร
2. เด็กชายธาราดล  ศิลา
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนิชา  นาคร้าย
2. เด็กหญิงรุจิรา  แสนบุดดี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ฤทธิรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ไชยมงคล
 
1. นายนัฐพล  โมราสวัสดิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ชมพู
2. เด็กชายธนพัฒน์  มโนรส
3. เด็กชายภูชนะ  สระดอน
 
1. นางลัดดา  ประเสริฐ