สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงอรณี  ปัจฉิมมา
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาวดี  น้อยพรม
 
1. นางกิตติกร  หนองพร้าว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขุมเงิน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรเลิศ
3. เด็กหญิงปพิชญา  จุปะมัตตัง
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  งามสะพรั่ง
5. เด็กหญิงอนุธิดา  เชิงสูงเนิน
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร  หนองพร้าว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงอมรมาลย์  หนองหาญ
3. เด็กหญิงเกดวดี  ชุมพู
4. เด็กหญิงเก็จแก้ว  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงเรวดี  พรมมา
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร   หนองพร้าว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  มีแสง
2. เด็กหญิงณัฐกรณ์  ขามกิ่ง
3. เด็กหญิงดนยา  สาโพนทัน
4. เด็กหญิงนภัสรณ์  เปษาโก
5. เด็กหญิงอรทัย  ชุมจันทร์
 
1. นางสมทรง  กาดนอก
2. นางกิตติกร   หนองพร้าว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจูรกิจ  ไทยเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  บัญญธรพัฒนกุล
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  กองน้อย
4. เด็กหญิงพรรพัสษา  จันโท
5. นางสาววันทนา  จันทขาล
 
1. นายภูมิศักดิ์  ขวัญจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงภัทรดา  แข็งฉลาด
2. เด็กชายอาทิตย์  สุชัยราช
 
1. นางสาวประไพ  แถวโสภา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ใจเพชร
 
1. นายไพโรจน์  ภาษี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สวนงาม
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ใจดี
 
1. นางสุรีย์วรรณ  พนมรัตน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  อินทิพันธ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ชิณภา
3. เด็กชายปัญญา  คงทะนงค์
4. นางสาววันทนา  จันทะขาล
5. เด็กชายสิทธินันท์  สืบเพ็ง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ชารัมย์
 
1. นายณัฐพล  โมราสวัสดิ์
2. นายภูมิศักดิ์  ขวัญจันทร์
3. นายพรศักดิ์  จงเกษี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรัญญาพร  แสงสุริยะ
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จัดรัมย์
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง 6 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ชินภา
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุนิตฐา  สุพสร
 
1. นางสุกัญญา  มากดี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายจักรินทร์  ใจดี
2. เด็กชายอัครพงษ์  เงางาม
 
1. นายพรศักดิ์  จงเกษี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงชารีรัตน์  ยังวารี
2. เด็กหญิงสุธิดา  จะริรัมย์
3. เด็กหญิงอรทัย  ดาศรี
 
1. นางลัดดา  ประเสริฐ
2. นายสุทิน   พาโคกทม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลฤดี  สินศิริ
2. เด็กหญิงวรัญทยา  ชำนาหาร
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ปั้นงาม
 
1. นางสุพรรณิภา  แพงวงษ์
2. นางชุติการจน์  เทาขุนทด