สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวาสนา  วรจิต
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะลิรัมย์
2. เด็กหญิงชญาดา  ยาสุขศรี
3. เด็กหญิงปัทมา  เปลี่ยนโชติ
4. เด็กหญิงภรณ์ธิรา  เริงสนาม
5. เด็กหญิงรุ้งจาวี  นันตะรัมย์
 
1. นางสองสุดารักษ์  ปะตังถาโต
2. นายสมยศ  ศรีตัมภวา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายคิรากร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายธนเดช  เกษไธสง
3. เด็กชายนที  เหลาทอง
4. เด็กชายภาสุข  หาญชนะ
5. เด็กชายไพรงาม  ใจแสน
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
2. นายวิพัฒน์  แสนเจ๊ก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงสายฝน  จินดาแก้ว
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินไธสง
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธิดา  เทพเดช
2. เด็กชายศรายุทธ  เกษไธสง
 
1. นางรุจิรา  กัณหา
2. นายวีระยุทธ์  กลับโก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงจินตนา  มิโนทานัง
2. เด็กชายพงษ์ศกร  มีภักดิ์
 
1. นางสองสุดารักษ์  ปะตังถาโต
2. นายสมยศ  ศรีตัมภวา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงบงกช  สีเขียว
2. เด็กชายศุภกร  แดงหล้า
 
1. นางรุจิรา  กัณหา
2. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75.3 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนเพีย
2. เด็กหญิงธิดา  เทพเดช
3. เด็กหญิงปรียา  เกษไธสง
4. เด็กหญิงปวีณา  อินทร์สำราญ
5. เด็กหญิงปวีณา  วิลาศ
6. เด็กหญิงพรกนก  พุสาโลนา
7. เด็กหญิงรัฐฎาพร  เกษไธสง
8. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  สาโสภา
9. เด็กหญิงวรรณวลี  สีเขียว
10. เด็กหญิงสุวภัทร์  ไกลดงพลอง
 
1. นางรุจิรา  กัณหา
2. นายอาณัติ  จริยากุลวงศ์
3. นายวีระยุทธ์  กลับโก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ผิวงาม
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายศักดิ์พล  แอ้นไธสง
 
1. นายปริญญา  ผาดไธสง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. นางสาวศศินา  แพงศรี
 
1. นายปริญญา  ผาดไธสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงเฟื่องลดา  สีเขียว
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
2. นางปลิตา  เขจรสัตย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายศักดินนท์  เจียมใจ
 
1. นายปริญญา  ผาดไธสง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กชายพิชชากร  เกษไธสง
 
1. นางสาวสุมนา  คามดิษฐ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขจิตร
 
1. นางสาวสุมนา  คามดิษฐ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  สีเขียว
2. เด็กชายธนโชติ  ลือโสภา
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายนครินทร์  สีเขียว
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สุระโยธี
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางปลิตา  เขจรสัตย์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายพิชิตชัย  น้อมธรรม
2. เด็กชายภัทรจารินทร์  สีเขียว
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางจุฑารัตน์  กอนไธสง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเกษราพร  อ้อมชมภู
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางปลิตา  เขจรสัตย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงราตรี  จันทร์สด
2. เด็กหญิงอรทิตย์  อินไธสง
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชโยดม  ไกรจันทร์
2. เด็กชายมินธาดา  มาลี
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชชา  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  โอดเปี้ย
3. เด็กหญิงอชิรญา  ทำนานอก
 
1. นางยุภาภรณ์  จันนวล
2. นางสาวอังสนา  ้เวชไธสง
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ผิวงาม
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง