สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะลิรัมย์
2. เด็กหญิงชญาดา  ยาสุขศรี
3. เด็กหญิงปัทมา  เปลี่ยนโชติ
4. เด็กหญิงภรณ์ธิรา  เริงสนาม
5. เด็กหญิงรุ้งจาวี  นันตะรัมย์
 
1. นางสองสุดารักษ์  ปะตังถาโต
2. นายสมยศ  ศรีตัมภวา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายคิรากร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายธนเดช  เกษไธสง
3. เด็กชายนที  เหลาทอง
4. เด็กชายภาสุข  หาญชนะ
5. เด็กชายไพรงาม  ใจแสน
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
2. นายวิพัฒน์  แสนเจ๊ก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงสายฝน  จินดาแก้ว
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินไธสง
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงจินตนา  มิโนทานัง
2. เด็กชายพงษ์ศกร  มีภักดิ์
 
1. นางสองสุดารักษ์  ปะตังถาโต
2. นายสมยศ  ศรีตัมภวา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงบงกช  สีเขียว
2. เด็กชายศุภกร  แดงหล้า
 
1. นางรุจิรา  กัณหา
2. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายศักดิ์พล  แอ้นไธสง
 
1. นายปริญญา  ผาดไธสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงเฟื่องลดา  สีเขียว
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
2. นางปลิตา  เขจรสัตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กชายพิชชากร  เกษไธสง
 
1. นางสาวสุมนา  คามดิษฐ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขจิตร
 
1. นางสาวสุมนา  คามดิษฐ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  สีเขียว
2. เด็กชายธนโชติ  ลือโสภา
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางธิติยา  ลาหนองแคน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเกษราพร  อ้อมชมภู
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางปลิตา  เขจรสัตย์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชชา  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  โอดเปี้ย
3. เด็กหญิงอชิรญา  ทำนานอก
 
1. นางยุภาภรณ์  จันนวล
2. นางสาวอังสนา  ้เวชไธสง
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ผิวงาม
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง