สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงถิรดา  จันถาวร
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญญ่า  เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สวยรูป
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์อ้น
 
1. นางจงจิตร  วันศร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวัชรพล  ชัยสุข
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชุติพนธ์  สวยรูป
 
1. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  หมื่นหาญ
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนัทธวัฒน์  โสรกนิต
2. เด็กชายสุเมธ  สวยรูป
 
1. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35.11 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนิธิภัทร  เดชารัมย์
2. เด็กชายอดิศัย  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกิตติภพ  พิมพ์ศิริมงคล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิชัย
 
1. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  แสนพิมพ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวฬุทัยญา  คงรีรัมย์