สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.62 ทอง 17 1. เด็กหญิงรุ้งวันทา  ดูเรืองรัมย์
 
1. นางสาวณัฐชปรียา  ประสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนมน  ภิรมย์หญิง
2. เด็กหญิงวิมลมณี  เพ็งรัมย์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เดชกุลรัมย์
4. เด็กหญิงหทัยภัทธ์  เสริฐจันทึก
5. เด็กหญิงแพรวภัทร  เชื้อสายสิทธิ์
 
1. นางสาวฬุทัยญา  คงรีรัมย์
2. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิลา
2. เด็กหญิงกานติมา  โชติพูล
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  เดชกุลรัมย์
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยืนยงชาติ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  แดนราชรัมย์
 
1. นางสาวฬุทัยญา  คงรีรัมย์
2. นางสาวณัฐชปรียา  ประสาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขหนา
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ชวนชื่น
 
1. นางจงจิตร  วันศร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายพงศกร  ชะวูรัมย์
2. เด็กชายพันธวัช  โสรกนิต
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายโยทัย  เดชารัมย์
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงญาณี  สติภา
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทาสี
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ดูรูปรัมย์
 
1. นายสุนทร  จงเพียร
2. นายดุสิต  แก้วกล่อมโชติ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรณา  คงรีรัมย์
2. เด็กหญิงชนาภา  วงษ์สนิท
 
1. นายสุนทร  จงเพียร
2. นายทองพูน  บุษบงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุทิตา  จันทาสี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เยรัมย์
 
1. นายสอน  ละเอียด
2. นายสุนทร  จงเพียร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายอนุวัตน์  สวยรูป
 
1. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สิลา
 
1. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เดชกุลรัมย์
 
1. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัสยา  แช่มรัมย์
2. เด็กหญิงฉันทนา  ดาวเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงโสภิชา  ศาลายุทธ
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางนิตยา  เสกชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แจ่มใส
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ดูเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงปณิดา  ชัยสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริพร  โสภณ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงดลนภา  ดูเรืองรัมย์
2. เด็กชายอธิภัทร  เดชกุลรัมย์
3. เด็กหญิงอนัญญา  เดชกุลรัมย์
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
2. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงเมธาวี  แดนราชรัมย์
3. เด็กหญิงโสภิชา  ศาลายุทธ
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  ดาวเรืองรัมย์
3. เด็กชายกุลธร  จันถาวร
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นางจงจิตร  วันศร