สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณฑกร  จันภิรมย์
2. เด็กหญิงอรณิดา  อุปทุม
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริราช  ปะลิตะวา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราโสรักษ์
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธินนท์  นาคพิมพ์
2. เด็กชายเจษฎา  อุปทุม
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอนงค์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ขานดาบ
2. นางสาวปัญจรัตน์  ตันจุลนานนท์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชวกร  ปลั่งกระโทก
2. เด็กหญิงปณิดา  ปราโสรักษ์
3. เด็กหญิงอรอมล  ปะนาเส
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
2. นางสาวปัญจรัตน์  ตันจุลนานนท์