สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขไธสง
2. เด็กหญิงวฤนดา  ศรีหมื่น
3. เด็กหญิงสรุตา  สมพงษ์
 
1. นางสาวกฤตยรัตน์  พรมนัส
2. นางสาวกมลชนก  โพธิขำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พวกไธสง
2. เด็กชายพนธกร  แหลมไธสง
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง