สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติมา  ไกรไธสง
2. เด็กชายอุดมพร  เพิ่มพูน
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เย็นใจ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กิจการ
 
1. นางสาวอิ่มจิตร  ขำวงษ์
2. นางฐิตรัตน์  โนนไธสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารากร  กินรี
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัจจัยคา
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ไวไธสง
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาส  อาบไธสง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศวัง
3. เด็กหญิงภาวิณี  อุ่นเวียง
 
1. นางปดิวรดา  ยอดเจริญ
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นไธสง
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ราชสีห์
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ตาลไธสง
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูตะวัน  หาญณรงค์
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง