สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักศิณา  อาจไธสง
2. เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงวรดา  ยุบรัมย์
 
1. นางวนิดา  ยะปะตัง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  ปรุงจันทร์
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  ประเทสา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แก้วใหญ่
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 6 1. เด็กชายชัยนันท์  ปัญญา
 
1. นางวนิดา  ยะปะตัง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอลิษา  ยุดรัมย์
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์