สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
 
1. นายมโนปกรณ์  ธรรมธรานุกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทียมทะนงค์
 
1. นายสงวน  ศรีคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แมนประโคน
 
1. นายสงวน  ศรีคุณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วไธสง
 
1. นางอินทรวิลัย  เมิดไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายมงคลชัย  ลูไธสง
2. เด็กชายอิศรานุึวัฒน์  ปาปะโน
 
1. นายพิชัย  บุตรงาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายปุณยวัจน์  หนูโต
 
1. นายอำพร  นามไธสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แหลมทอง
 
1. นายอำพร  นามไธสง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง 14 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีมะเรือง
 
1. นายอำพร  นามไธสง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กชายจักรภพ  ยาวไธสง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เศียรประภัสสร
3. เด็กชายทนงศักดิ์  เภาถาวร
4. เด็กชายธนาธิป  ปะวิโน
5. เด็กชายสิปปนนท์  แหลมทอง
6. เด็กชายอชิตะ  นาคไธสง
 
1. นายพิชัย  บุตรงาม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิพล  สนองหงอก
2. เด็กชายปฏิพล  โมงไธสง
3. เด็กชายปริญญา  อินธิกาย
4. เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ปาปะโน
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โชติยา
6. เด็กชายเพชรพิรุฬ  พักสวัสดิ์
 
1. นายพิชัย  บุตรงาม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤตพร  ปุงไธสง
2. เด็กหญิงปุณิกา  ไลไธสง
 
1. นางเพ็ญศรี  วัฒนานุสิทธิ์
2. นายอำพร  นามไธสง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แทนพรม
2. เด็กหญิงวรนุช  วีระพันธุ์
 
1. นางเพ็ญศรี  วัฒนานุสิทธิ์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  แอบไธสง
2. เด็กหญิงพุทธิดา  กุณโฮง
3. เด็กชายอดิเทพ  แว่นศิลา
 
1. นางพจนาถ  แปไธสง