สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัชนี  เริ่มรักรัมย์
 
1. นางสาวลำพึง  ดวงบุญชู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภคพร  แก้วรถ
2. เด็กหญิงภันทิลา  พลทองมาก
3. เด็กหญิงอทิตยา  ผึ้งวงศ์
 
1. นางกัลยาณี  สุดประโคน
2. นางกนกขวัญ  โจมภาค
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัสยา  สะเทินรัมย์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ชุ่มเสนา
3. เด็กหญิงสวิตตา  ทองกุนา
 
1. นางกัลยาณี  สุดประโคน
2. นางสาวปาริชาติ  สมเพ็ชร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวทิพย์
2. เด็กหญิงกานติมา  พรบุตรศรี
3. เด็กหญิงจิดาภา  ไตรจันทร์
4. เด็กชายทัตพงศ์  เล็งไธสง
5. เด็กชายธีรภัทร   รู้ทำรัมย์
6. เด็กหญิงปนัดดา  แสงวงศ์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วศรี
8. เด็กหญิงมธุรดา  เรืองรัมย์
9. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทร์แดง
10. เด็กหญิงศิริเลิศ  ประเสริฐ
11. เด็กหญิงสิริกร  มูลติประถม
12. เด็กหญิงอนันยา  รู้ทั่วรัมย์
13. เด็กหญิงอภิสนันท์  สมุติรัมย์
14. เด็กชายอัครกร  รบไธสง
15. เด็กหญิงอินทิมร  ศรีวงษา
 
1. นางวราภรณ์  บุญแผน
2. นางสาวลำพึง  ดวงบุญชู
3. นางสาวสุพีชา  ชัยชนะวงศ์
4. นายอภิสิทธิ์  สีสมพงษ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  ใสรัมย์
2. เด็กชายชัยพงศ์  สมสวย
3. เด็กชายธีรภัทร  คงหินไธสง
4. เด็กชายพีระเดช  รู้ทั่วรัมย์
5. เด็กชายสรวิทย์  ชำนาญหมอ
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบงกชพร  สีสมาน
2. เด็กหญิงมนิสรา  ทองประมูล
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใสรัมย์
2. เด็กชายณรงค์พล  คลองแสนเมือง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  นันจินดา
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นายจิระศักดิ์  ดวงอนนท์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วระหัน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองมี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พันนาเหนือ
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นายจิระศักดิ์  ดวงอนนท์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายชลาวุธ  เริ่มรักรัมย์
2. เด็กหญิงฌารินทร์ญา  อุตรา
 
1. นางสาวอนันตพร  ศรีชมภู
2. นายอภิสิทธิ์  สีสมพงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  จวงไธสง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  รวมธรรม
 
1. นางสาวอนันตพร  ศรีชมภู
2. นายอภิสิทธิ์  สีสมพงษ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุ  หล่าหนูเหม่า
2. เด็กชายนิทิกร  ตองติดรัมย์
3. เด็กชายอภินพ  ใสรัมย์
 
1. นางสุรภี  คำตา
2. นางกนกขวัญ  โจมภาค
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริสา  ร่มจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณกร  จรูญไธสง
3. เด็กหญิงสรัญญา  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นางสุรภี  คำตา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะดา  รู้ทั่วรัมย์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ทาคำสิงห์
3. เด็กหญิงอรอมล  สิงห์ศร
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นางกัลยาณี  สุดประโคน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายธนดล  ศรีนนท์
2. เด็กชายธนดล  พิมพ์ดีวัฒนา
3. เด็กหญิงสมิตานันท์  ตองติดรัมย์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ณรงค์ศักดิ์
2. นางสุรภี  คำตา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณ์ทอง  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  นิโรจน์
3. เด็กหญิงศุภัชชา  มะลิจันทร์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ณรงค์ศักดิ์
2. นางสาวสุพีชา  ชัยชนะวงศ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สมคม
2. เด็กชายภูวดล  วงเพ็ง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทแก้ว
 
1. นางจันทร์ฉาย  ณรงค์ศักดิ์
2. นางสาวสุพีชา  ชัยชนะวงศ์
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนาภา  รักศรี
2. เด็กหญิงธนามิกา  วงศ์รัมย์
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  รังษีรัมย์
 
1. นางวราภรณ์  บุญแผน
2. นางสาวรุจน์ติยา  กาบแก้ว