สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลลิลิลลา  สมานมิตร
2. เด็กหญิงณฤมล  ฤทธิวงศ์
3. เด็กหญิงนภาชนก  เวียงสิมา
4. เด็กชายพงศกร  เหล่ายนต์ขาม
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ยางสุข
 
1. นายสุวัฒน์  สืบเพ็ง
2. นางลำพึง  นุกรรัมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พงษ์เพชร
2. เด็กชายนาวิน  อุปจันทร์
 
1. นางสำลี  สืบเพ็ง
2. นางสาวธวัลรัตน์  ยวงรัมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ภูเสนา
2. เด็กชายแก้วกิดากร  บุญทัย
 
1. นางสำลี  สืบเพ็ง
2. นายสุวัฒน์  สืบเพ็ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายพงศ์อมร  ทรงพระ
 
1. นายพีระ  ม่วงชาติ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ชารัมย์
2. เด็กชายพันกร  ร่มเย็น
3. เด็กชายสุริยัณห์  อยู่เกิด
 
1. นายพีระ  ม่วงชาติ
2. นายนพพร  วงศ์สายตา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายกรกช  อุปจันทร์
2. เด็กชายพรรษวัฒน์  นามไพร
3. เด็กหญิงวิสสุตา  วงษ์จันทร์ดี
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  ยวงรัมย์
2. นางลำพึง  นุกรรัมย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรกนก  ถิ่นที่
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงพรนิภา  ชินรัมย์
4. เด็กหญิงมุกธิดา  ศรีชัยนาท
5. เด็กหญิงสุชาดา  ชุนรัมย์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงมัน
 
1. นางสำลี  สืบเพ็ง
2. นางจันทวงษ์  สามารถกุล
3. นางลำพึง  นุกรรัมย์