สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิมาย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรื่องรัมย์
 
1. นางเยาวภา  เสงี่ยมศักดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ยีรัมย์
2. เด็กชายฐปนวรรธน์  ทัศนา
3. เด็กหญิงทยิดา  โจทย์รัมย์
4. เด็กหญิงนิตา  ขาวสว่าง
5. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมอญ
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นางอุดมพร  สุดประโคน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายธันวา  จิมานัง
2. เด็กชายยศพัศน์  บุญศิริ
3. เด็กชายวราวุฒิ  แก้วแสงสิม
4. เด็กชายศุทธสิน  พิมายรัมย์
5. เด็กชายอนุชา  พิมายรัมย์
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นายณรงค์  จิตรัมย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายพัชรดนัย  อ่อนไธสง
 
1. นางเยาวภา  เสงี่ยมศักดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิชา  โอชารส
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณสังโส
 
1. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา
2. นางเยาวภา   เสงี่ยมศักดิ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.55 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกรวี  สิทธิมัง
2. เด็กชายจิรวัตร  คะเชนเชื้้อ
3. เด็กชายธปณวัตร  ทัศนา
4. เด็กหญิงนิตา  ขาวสว่าง
5. เด็กชายยงยุทธ  สุระสน
6. เด็กชายวีรพัฒน์  สิทธิวงศ์
 
1. นายไพรัตน์  คำศรี
2. นายยรรยง  โอชารส
3. นายณรงค์  จิตรัมย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ขยัน
3. เด็กชายนัฐนนท์  จูงงาม
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เทวารัมย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ยีรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กาญจนาวิเศษ
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชาติรัมย์
2. เด็กชายภูชิต  ใยนาจ
3. เด็กชายเจตนิพัทร  โอชารส
 
1. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา
2. นางอัจฉรา  ฤทธิรณ