สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีภา
2. เด็กหญิงปรียานุช  รักศรี
3. เด็กหญิงศิริกานต์  พรมกระโทก
4. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีภาชัยกิจ
5. เด็กชายอภินันท์  อ่อนดี
6. เด็กหญิงอลิสา  ล่ำสัน
 
1. นางเทียบทิพย์  สุพัฒนจันทร์
2. นางเจนจิรา  แขวงสารคาม
3. นายสุรีพงศ์  กาศไธสง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรัตยา  อ้นน้อย
2. เด็กชายชินดนัย  สีลากุล
3. เด็กชายศุภกฤต  สดไธสง
 
1. นางเทียบทิพย์  สุพัฒนจันทร์
2. นางเจนจิรา  แขวงสารคาม
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนาคาร  แก่นสาร
2. เด็กชายอดิเทพ  เลิศกุล
 
1. นายสุรีพงศ์  กาศไธสง
2. นางสาวเจนจิรา  แขวงสารคาม