สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงอารีญา  อาษานอก
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูสิมมา
 
1. นางสมพวน  หมวกไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันยพร  ปราบไธสง
 
1. นางสมพวน  หมวกไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ปะตังถาโต
2. เด็กชายตุลยวัต  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงภคนันท์  โพธิแสง
 
1. นางสมพวน   หมวกไธสง
2. นายอำนวย   พวงไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิญญา  เบี้ยไธสง
2. เด็กหญิงปริญญา  ดีแป้น
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วรรณกูล
 
1. นายสมพงษ์  หมวกไธสง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลนิภา  พุงไธสง
2. เด็กหญิงนันทิชา  แต้มไธสง
3. เด็กหญิงภัชราพร  นาคกระแส
4. เด็กหญิงภัชราภา  นาคกระแส
5. เด็กหญิงศศินิภา  ศรีธรรมมา
 
1. นายอำนวย   พวงไธสง
2. นางสมใจ  กองชะนะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พุทไธสง
2. เด็กหญิงฟาริดา  ศิรโรจนพงษ์
3. เด็กหญิงวรัทยา  โมกขรัตน์
4. เด็กหญิงวิชุดา  ช่างการ
5. เด็กหญิงอรพิน  โอดเบี้ย
 
1. นางสุทันต์  จันภักดี
2. นายสมพงษ์  หมวกไธสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมภัชชา  พุงไธสง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรชัย  วงศ์ราชสีห์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปุงไธสง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ปิดตาระเต
2. เด็กชายนิติรัฐ  แก้วชมภู
3. เด็กชายโศภิษฐ์  เลิศสงคราม
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
2. นางพรรณี  ทบลม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายศาสตรา  ศรีธรรมา
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทุดปอ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อาจสามล
2. เด็กหญิงนวรัตน์  รัศมีแก้ว
3. เด็กหญิงลลิตา  จันทรังษี
 
1. นางพรรณี  ทบลม
2. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหยกมณี  โพธิแสง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนิจย์  ปะตังถาโต
2. เด็กชายนวพล  มหาอุประ
3. เด็กหญิงสุภาพร  เจียมไธสง
 
1. นางพรรณี  ทบลม
2. นางพรนิติมา  มิสา