สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์วังจันทร์
 
1. นางวัชรี  คณะมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิภาวี  สีแดง
 
1. นางปรียาลักษณ์  พระภูจำนงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.75 ทอง 16 1. เด็กหญิงณปภา  พุทธา
 
1. นางวนิดา  วรรณสุทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายชมภู
2. เด็กหญิงฐิติชญา  หาญชนะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อุไรพันธ์
 
1. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
2. นางปรียาลักษณ์  พระภูจำนงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพงษ์  อะเพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  นามาก
 
1. นางทัศนีย์  กลางสวัสดิ์
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงศิริวิภา  โสรธร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีสุวรรณ
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
2. นายณัฐพงษ์  โสมุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชพร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงราณี  ศิลาสุริยานนท์
3. เด็กชายวีระชัย  ลาจันทะ
 
1. นายณัฐพงษ์  โสมุล
2. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกศิลป์  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  สำราญดี
 
1. นางนทินี  พรเสนา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิลาชัย  ไกรงาม
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สิทธิ์ศิรดิลก
 
1. นางนทินี  พรเสนา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศน์  ฤทธิรณ
2. เด็กชายวรพจน์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เตณะวัฒน์
2. เด็กชายภูวดล  ปานเพชร
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรกำแหง
2. เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัยศรี
 
1. นางสุภาฤดี  ธาสถาน
2. นางสัมฤทธิ์  บุญยัง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พรหมแสงใส
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นันสุนีย์
 
1. นางสุภาฤดี  ธาสถาน
2. นางสัมฤทธิ์  บุญยัง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีบุ้งง้าว
2. เด็กหญิงไอยรา  เสียงใหญ่
 
1. นางชนาธิป  ทองบ่อ
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาลีสัมพันธ์
2. เด็กชายณัฐเมธี  ดะนุชนาม
3. เด็กชายยศธร  สุขไสย
4. เด็กชายอณพล  เมืองวงษ์
5. เด็กหญิงอทิตติยา  เวียงการ
6. เด็กชายอัษฏายุทธ  ช่างเรือนกุล
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
2. นายสุรสิทธิ์  ฉิมงาม
3. นายวศิน  แสงหัวช้าง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กชายอนุสรณ์  จรัญพงษ์
 
1. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลยา  สุริโย
 
1. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรรณโพคา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสริมวิเศษ
 
1. นายพงษ์พันธ์  พิลาล้ำ
2. นางทัศนีย์  กลางสวัสดิ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายคมกริบ  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายรัตนศักดิ์  ยาวสมัย
 
1. นายพงษ์พันธ์  พิลาล้ำ
2. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุริโย
2. เด็กหญิงนันทิดา  รินรัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โยมรัมย์
 
1. นายพงษ์พันธ์  พิลาล้ำ
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศาลางาม
2. เด็กหญิงธัญรดา  ธงชัย
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แสงคำ
 
1. นางเนตรนภา  พิทยานันท์
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  คำภาวะ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  เจ็ดรัมย์
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  ผลเกิด
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางดวงพร  เอกวารีย์
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรพร  รัตนวัน
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมชาติ
3. เด็กหญิงอชิรญาณัฐ  สำโรงแสง
 
1. นางผ่องพรรณ์  บุญโสม
2. นางสุภาวดี  ตรีเหรา
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สงวนทอง
 
1. นางภัทรวดี  โพธินาแค
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  ชารัมย์
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  เถาชาลี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนธิลา
3. เด็กชายอาทิตย์  แสนคำภูมิ
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางภัทรวดี  โพธินาแค