สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิภาวี  สีแดง
 
1. นางปรียาลักษณ์  พระภูจำนงค์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีบุ้งง้าว
2. เด็กหญิงไอยรา  เสียงใหญ่
 
1. นางชนาธิป  ทองบ่อ
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายคมกริบ  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายรัตนศักดิ์  ยาวสมัย
 
1. นายพงษ์พันธ์  พิลาล้ำ
2. นางศรีวิภา  แถวนาชุม