สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนยเอี่ยม
 
1. นางธนานันท์  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสกุลทอง  มากพูน
 
1. นางทิพย์ภาวัลย์  กมลมุนีโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนงค์พร  นาลาด
 
1. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันญกร  นิติชัยตระกูล
2. เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง
3. เด็กหญิงศิรดา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นางอภิญญา  แก้วไธสง
2. นางธนานันท์  ไชยชนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สำราญดี
2. เด็กหญิงอารียา  บุญกอง
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  เกษไธสง
 
1. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
2. นายพยุง  โลไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมบุตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  เจริญทรัพย์
 
1. นางวันทนีย์   สิงห์ไธสง
2. นางทิพย์ภาวัลย์  กมลมุนีโชติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
 
1. นางสุมาลี  ธรรมรักษา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตาคม  บัวเรียน
 
1. นางสวนิต   รักชอบ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนัญญา  สุขวิเศษ
2. เด็กหญิงปรารถนา  แพงเพ็ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาครสิทธิ์
 
1. นางสวนิต   รักชอบ
2. นางหอมจันทร์  ทองสุข
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เปรมไธสง
2. เด็กชายชยณัฐ  หอมวิเศษวงศาา
3. เด็กหญิงศศิประภา  ราชวงศ์
 
1. นางสวนิต   รักชอบ
2. นางหอมจันทร์  ทองสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีมหาพรหม
2. เด็กชายปัณณรุจน์  ปิติประวัติพงษ์
 
1. นางหอมจันทร์  ทองสุข
2. นางสวนิต  รักชอบ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  คำเหมา
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงวรัชญา   สุพรรณารัง
5. เด็กหญิงวีรภัทธา  มาลี
 
1. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศิลป์
2. เด็กชายธนาธิปกรณ์  อุสันสา
3. เด็กหญิงภูริชญา  แจ่มแจ้ง
4. เด็กชายรชฏ  ทบแก่น
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีคุณ
 
1. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางวันทนีย์   สิงห์ไธสง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ
2. เด็กชายธีรภัทร  มีทอง
3. เด็กหญิงพรระพี  เจริญศรี
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  น้อมธรรม
5. เด็กหญิงสุภัทรา  อิงไธสง
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะริด
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  โพธิขำ
3. เด็กหญิงศรุตยา  แสนมณี
4. เด็กหญิงอภิสรา  จอดนอก
5. เด็กชายอิทธิ  ใจดี
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  ยะประโคน
2. เด็กหญิงมนัสวี  สาไธสง
3. เด็กหญิงวริศรา  สิ่วไธสง
4. เด็กชายอิทธิ  ใจดี
5. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ทิพย์เลิศ
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงทรรศิกา  แก้วคำ
 
1. นางชนิตา  อุ่นทานนท์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา  บุราณรมย์
2. เด็กชายอนุชิต  กอไธสง
 
1. นางจีระพันธ์  แสวงชัย
2. นางพิมลพร  ฉะอ้อนศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา
 
1. นางอภิญญา  ทุมวารีย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจันทะ
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง 12 1. เด็กชายภูริช  ภูผาขวัญข้าว
 
1. นายพยุง  โลไธสง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ
 
1. นางสรินนา  สืบสำราญ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริกร  สำโรงลุน
 
1. นางสุดารัตน์  ฉวีวงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวุฒิ  เหลลานอก
 
1. นางสรินนา  สืบสำราญ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคาร์วิณท์  จงเพียร
2. เด็กหญิงจันทร์รวี  อินทะหอม
3. เด็กหญิงจิระพิญญา  แก้วรถ
4. เด็กชายชนธร  เปลี่ยนไธสง
5. เด็กหญิงญาดา  คงน้ำ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญที
7. เด็กชายณัฐภูมิ  แสนตรา
8. เด็กชายธณกิจ  พิมพ์สวรรค์
9. เด็กชายธนโชติ  ยืนแน่นอน
10. เด็กหญิงธัญสินี  เถลิงลาภ
11. เด็กชายธันวะรัช  แก้วพงัน
12. เด็กหญิงธาราทิพย์  เกษไธสง
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วไธสง
14. เด็กชายนับอนันต์  กกสันเที๊ย
15. เด็กชายปิยะณัฐ  ประเสริฐสังข์
16. เด็กหญิงพัชราภา  คำไทย
17. เด็กหญิงพัชรี  แสนกล้า
18. เด็กชายพีรณัฐ  หอมจันทร์
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาลี
20. เด็กชายวงศกรณ์  คงเจริญ
21. เด็กหญิงศิริประภา  โฉมไธสง
22. เด็กชายศุภกร  ถาทุมมา
23. เด็กชายหัสดี  มารศรี
24. เด็กหญิงหิรัญญา  นามวิชา
25. เด็กชายอจลวิชญ์  สวยไธสง
26. เด็กชายอนันตโชค  สุริยวงค์
27. เด็กหญิงอารยา  ปลื้มพันธ์
28. เด็กชายเจษฎากร  สวามีชัย
 
1. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง
2. นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน
3. นางคณามาศ  สอนไธสง
4. นางอภิญญา  ทุมวารีย์
5. นางอรทัย  พลสวัสดิ์วานิชย์
6. นางจีระพันธ์  แสวงชัย
7. นายทศพล  โพธิขำ
8. นายกิตติพงษ์  พรฆังทรัพย์ทวี
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สีเขียว
2. เด็กหญิงนานาพร  อำมะ
3. เด็กหญิงศิวากรณ์  เสริญไธสง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ภูครองตา
5. เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง
6. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ประภาสโนบล
 
1. นางจิตติมา  อุ่นทานนท์
2. นางกิ่งดาว  บาลไธสง
3. นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายถิรพัฒน์  เพียพยัคฆ์
2. เด็กชายศิวกร  สร้อยเพชร
 
1. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
2. นางสาวอุบลวรรณ  บุญทองโท
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กาวไธสง
2. เด็กหญิงณัฐชา  นิกรรัมย์
 
1. นางศิริพร  พลพุฒินันท์
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงอมริสา  เลไธสง
2. เด็กหญิงอมิตา  ฉาไธสง
 
1. นางศิริพร  พลพุฒินันท์
2. นางสาวอุบลวรรณ  บุญทองโท
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณวพรรณ  ประดับโชติ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จิตไธสง
 
1. นางศิริพร  พลพุฒินันท์
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายพานทอง  หมั่นสุจริต
2. เด็กชายเทียมเทพ   เมืองประทุม
3. เด็กชายเพิ่มพูน  จวงจันทร์
 
1. นายสุนันท์  บุญที
2. นายเกรียงสิงห์  มิไธสง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาริน  กรมไธสง
2. เด็กหญิงอารียา  เที่ยงธรรม
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชัยไธสง
 
1. นายสุนันท์  บุญที
2. นางแสงเดือน  พึ่งสันเทียะ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิษา  สีไธสง
2. เด็กหญิงเมธปิยา  ยอดมงคล
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ยอดรัก
 
1. นางแสงเดือน  พึ่งสันเทียะ
2. นางอัฐธยาน์  พิพัฒน์ไกรกูร
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกรดา  พลแสน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสมาน้อย
3. เด็กหญิงภัทรศยา  สุตะคาน
 
1. นางนัยนา  จัดไธสง
2. นายปุญญาณัช  อินเถื่อนพะเนาว์