สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสรเวช
 
1. นางสาวนัตยา  มะไลไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายกรวัตร  สิทธานนท์
 
1. นางบรรจง  สวนสมุทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอริสา  แสนบุตรดา
 
1. นางอนงค์  พระสุทิพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.37 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐิติยานันท์  บุญเอนก
 
1. นางอนงค์  พระสุทิพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สนองหงอก
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิตไธสง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พึ่งวาน
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ดวงเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิตไธสง
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขคำเม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายธิติ  มากมน
 
1. นางเพ็ญพร  สิงห์ไธสง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  ศิริวัฒนพงศา
2. เด็กหญิงพชรธรณ์  สร้อยเพชร
3. เด็กหญิงอลีน่า  บายมัน
 
1. นางสาววรัฎฐา  จงปัตนา
2. นางสาวโสภิดา  โพธิขำ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรธิดา  สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนัญญา  มุ่งร่วมกลาง
3. เด็กหญิงภคพร  คำตา
 
1. นางสาววรัฎฐา  จงปัตนา
2. นางสาวโสภิดา  โพธิขำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤตพจน์  สายพันธ์
2. เด็กชายเจษฎาพร  สารไธสง
 
1. นายณัฐพล  จงปัตนา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัชชา  เหล็กกล้า
2. เด็กชายเขมชาติ  นิสัญตา
 
1. นายวิปัศย์  สวนพันธ์นอก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพุฒิธาดา  สวามิชัย
2. เด็กหญิงรุจิภา  สุไธสง
3. เด็กหญิงวรัชญา   อ่างบัว
4. เด็กหญิงวราพร  ต้ายไธสง
5. เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางณัชชา  ฉาไธสง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จันทิมา
2. เด็กหญิงปริยภัทร  ช่วยเพชร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ตุนพอน
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  กอไธสง
5. เด็กหญิงศิรินทรา  โพธิขำ
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางสาวณัชชา  ฉาไธสง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำนะ
 
1. นางสาวสุภาพ  หินอ่อน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงครองขวัญ  บุญครอบ
2. เด็กชายเทพรัตน์  สุระศรี
 
1. นางวศินี  ชนะหาญ
2. นายวีระพงษ์  ชนะหาญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ชุดไธสง
 
1. นายธนากร  สังสี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายศิวากร  วิชัยโย
 
1. นายธนากร  สังสี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรโคตร
2. เด็กชายพงศ์พล  ศลาประโคน
3. เด็กหญิงรักษิตา  บุตรโคตร
 
1. นายธนากร  สังสี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาริฎา  จีระออน
 
1. นายวุฒิชัย  เมืองศักดา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แหมไธสง
2. เด็กหญิงศิริวิภา  กอนไธสง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  มณีเนตร
 
1. นางเธียรรัตน์  หอมวิเศษวงศา
2. นางสาวสุจิตรา  กองเกิด
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยานุศาสน์
2. เด็กชายพชร  อินทร์เพชร
 
1. นายจักรพงษ์  พรมมาก
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินาธิป  สวนพันธ์นอก
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  วัฒนานุสิทธิ์
 
1. นายจักรพงษ์  พรมมาก
2. นางสาวรินระดา  กรมไธสง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษกร  กุมไธสง
2. เด็กชายกิตติพจน์  ชำนาญสิงห์
3. เด็กชายราเมศวร์  สนไธสง
 
1. นายภูบดินทร์  โพธิขำ
2. นางสวาง  บุญมี