สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอริสา  แสนบุตรดา
 
1. นางอนงค์  พระสุทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.37 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐิติยานันท์  บุญเอนก
 
1. นางอนงค์  พระสุทิพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรธิดา  สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนัญญา  มุ่งร่วมกลาง
3. เด็กหญิงภคพร  คำตา
 
1. นางสาววรัฎฐา  จงปัตนา
2. นางสาวโสภิดา  โพธิขำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพุฒิธาดา  สวามิชัย
2. เด็กหญิงรุจิภา  สุไธสง
3. เด็กหญิงวรัชญา   อ่างบัว
4. เด็กหญิงวราพร  ต้ายไธสง
5. เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางณัชชา  ฉาไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จันทิมา
2. เด็กหญิงปริยภัทร  ช่วยเพชร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ตุนพอน
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  กอไธสง
5. เด็กหญิงศิรินทรา  โพธิขำ
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางสาวณัชชา  ฉาไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำนะ
 
1. นางสาวสุภาพ  หินอ่อน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงครองขวัญ  บุญครอบ
2. เด็กชายเทพรัตน์  สุระศรี
 
1. นางวศินี  ชนะหาญ
2. นายวีระพงษ์  ชนะหาญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรโคตร
2. เด็กชายพงศ์พล  ศลาประโคน
3. เด็กหญิงรักษิตา  บุตรโคตร
 
1. นายธนากร  สังสี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาริฎา  จีระออน
 
1. นายวุฒิชัย  เมืองศักดา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แหมไธสง
2. เด็กหญิงศิริวิภา  กอนไธสง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  มณีเนตร
 
1. นางเธียรรัตน์  หอมวิเศษวงศา
2. นางสาวสุจิตรา  กองเกิด
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยานุศาสน์
2. เด็กชายพชร  อินทร์เพชร
 
1. นายจักรพงษ์  พรมมาก
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินาธิป  สวนพันธ์นอก
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  วัฒนานุสิทธิ์
 
1. นายจักรพงษ์  พรมมาก
2. นางสาวรินระดา  กรมไธสง