สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 54.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจันทราภา  อาสาเน
2. เด็กหญิงพัชรพร  บุญคงทน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันญูเทพ
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอรรถพล  เขื่อนสอน
 
1. นางแพรวนภา  เวสะมูลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจิระพงศ์  จำเริญ
 
1. นางสาวพิรญาณ์  นาคาธร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายทิวัฒถ์  บูระพิน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วนอก
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แย้มศรี
 
1. นางอุษณา  พรมแสง
2. นางสาวนุจรี  ชินรัมย์