สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรลภัสสร  ยั่งยืน
 
1. นางศิริญา  มนต์อรุณโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังวัง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เคล้าพิมาย
3. เด็กหญิงศศิภา  สิงห์หะ
 
1. นางปูรนิล  มารังรัมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แข็งขัน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาเจริญ
3. เด็กหญิงสุทธีกานต์  ยินดี
 
1. นางอุษณา  พรมแสง
2. นายอดิศร  ฉิมไธสง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มาดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก่นทอง
 
1. นายลำปาง  หลักเพ็ชร์
2. นายธนิต  ศรีกลับ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 20 1. เด็กหญิงจันจิรา  นกคุ้ม
 
1. นางสาวบุศยรินทร์  หงส์สิงห์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักโตติโย
 
1. นางธัญทิพย์  วัฒนพัฒน์กุลธร
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมน้อย
 
1. นางสาวศุลีรัตน์  อุบัติ