สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมล
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  มีผล
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เอสาตี
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ยิ้มละไม
2. เด็กหญิงชนันชิต  อารยนันทพงศ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ภาษาเวส
4. เด็กหญิงอรรัมภา  หัดกันยา
5. เด็กหญิงเนตรดาว  เตินเตือน
 
1. นายวิจิตร  จักรนารายณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนัญชนก  โอชารส
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองดียิ่ง
3. เด็กหญิงธัญญารี  ทองดียิ่ง
4. เด็กหญิงธิดาอัปสร  เมืองอินทร์
5. เด็กหญิงภนิดา  เฉลียวรัมย์
 
1. นางัพัทธ์ธีรา  ขุมทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงอินทร์วิตรา  อินทร์นอก
 
1. นางดาราวรรน  ศักดิ์ศรีท้าว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ต๊อดแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปักการะนัง
 
1. นางดาราวรรน  ศักดิ์ศรีท้าว
2. นายแสงอุทัย  ศักดิ์ศรีท้าว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิระสา  อุบัติ
2. เด็กชายภราดล  พรหมพักตร
 
1. นางดาราวรรน  ศักดิ์ศรีท้าว
2. นายแสงอุทัย  ศักดิ์ศรีท้าว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  ยวนยี
 
1. นางสาวบุศยรินทร์  หงส์สิงห์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง 19 1. เด็กหญิงชนินทร์พร  วัฒนพัฒน์กุลธร
 
1. นางสาวบุศยรินทร์  หงส์สิงห์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  คำภีระ
3. เด็กหญิงจิราวัฒน์  แม้นรัมย์
4. เด็กหญิงชาลิสา  พันธุ์แก่น
5. เด็กหญิงญาณินท์  บุตรสะดี
6. เด็กหญิงณัฐชยา  บุระพิณ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  มะลิสอน
8. เด็กชายธนกฤต  สิงห์เสนา
9. เด็กชายธนพงษ์  ชนไพโรจน์
10. เด็กหญิงปณิดา  พรมพันธ์ห่าว
11. เด็กหญิงปัทมพร  วงษ์ชาดา
12. เด็กหญิงปิ่นริยาภรณ์  พรมบัว
13. เด็กหญิงพรฉวี  คำภีระ
14. เด็กหญิงพิมลพักตร  แสงโยธา
15. เด็กหญิงลัลนา  กาหลง
16. เด็กชายวรพล  มั่นต่าย
17. เด็กหญิงวรัญญา  พิทักษ์วงศ์
18. เด็กชายวิชานนท์  นนท์อ่อน
19. เด็กหญิงศลิษา  ศาลางาม
20. เด็กชายศักดิ์ชัย  สร้อยโชติ
21. เด็กหญิงสาวิกา  เสริมผล
22. เด็กหญิงสิรินนภา  ปักการะโถ
23. เด็กหญิงสุพรรษา  ยารัมย์
24. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มุลศรีสุข
25. เด็กหญิงสุภาวดี  กาหลง
26. เด็กหญิงสุรีพร  ใจซื่อ
27. เด็กชายอดิเทพ  เจียดรัมย์
28. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณมงคล
29. เด็กหญิงเบญญาภา  ยานรัมย์
 
1. นายทวีศักดิ์  จำปาทอง
2. นางสาวบุศยรินทร์  หงส์สิงห์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  ยั่งยืน
2. เด็กชายธยศ  บรรเทา
3. เด็กชายปัญญาธร  แสงซา
4. เด็กชายผาติธร  สมละออ
5. เด็กชายศุวิวัฒน์  สิทธิจาต
6. เด็กชายสุวัจ  ทองนาค
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มีผล
2. นายธนิต  ศรีกลับ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐริชา  สมวงค์
3. เด็กหญิงนิลุบล  ผิวพรม
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
2. นางอุษณา  พรมแสง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กชายศักดิพัฒน์  สุนา
2. เด็กชายอิศวะ  เพียงตา
 
1. นางสาวพิรญาณ์  นาคาธร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติมา  กมล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรหมมา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สร้อยจิตร
 
1. นางทัศนีย์  หลักเพ็ชร์
2. นายลำปาง  หลักเพ็ชร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วภักดี
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีโยหะ
3. เด็กชายพิพัฒน์  แสงบุตร
 
1. นางทัศนีย์  หลักเพ็ชร์
2. นางสาววะนิดา  พูนวงษ์
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา  พั่วคุณมี
2. เด็กหญิงนิตยา  ยีรัมย์
3. เด็กหญิงสโรชา  โอชารส
 
1. นางกนกกาญจน์  โอชารส
2. นางพวงพยอม  ศรีกลับ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายกัญญาณัฐ  ปักโกติโย
2. เด็กชายวราชัย  เพ็งผะกา
 
1. นางสาววะนิดา  พูนวงษ์
2. นางอุษณา  พรมแสง