สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัชพร  จันดาศร
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.12 ทอง 6 1. เด็กหญิงปริศตา  โพธินา
 
1. นางณหทัย  ขุนแผ้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.7 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิมาลรัมย์
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัชพร  ยอดปรางค์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นาบำรุง
3. เด็กชายอดิเทพ  บุญพร้อม
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
2. นางสาวพีรญา  แถวไธสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  เรืองศรีชาติ
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  จันดาหงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงต้นข้าว   แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรมอิน
3. เด็กหญิงสหฤทัย   ขุนราช
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  เส็งนา
2. นางวันทนา  สดรัมย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   นาชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนากานต์   ป้อมไธสง
3. เด็กหญิงชุติมา  ตลอดไธสง
 
1. นางวันทนา  สดรัมย์
2. นางสาวอารีลักษณ์  เส็งนา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ภูมั่ง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงศาราช
3. เด็กหญิงณัฐวลัญช์   เมฆบนจันทร์
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ธรรมธุระ
5. เด็กหญิงวิราวรรณ   สืบเพ็ง
 
1. นางปรียาภรณ์  ลือนาม
2. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนาพร   มูลเทพพิชัย
2. เด็กหญิงนภัสชล  เผ่าเวียงคำ
3. เด็กหญิงปาริตา   ศรีษะนอก
4. เด็กหญิงสุณัฐชา   จรัญรักษ์
5. เด็กหญิงอัจจิมา   แม้นรัมย์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  เจียนดอน
2. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เขตแวงควง
2. เด็กหญิงชาลิสา   เสมอมี
3. เด็กหญิงชิชานาง   สังข์ลาย
4. เด็กชายทัศกร  จิตไธสง
5. เด็กชายธนากร   ขาวฟอม
6. เด็กชายนวพล   ตามสีรัมย์
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ชนะชัย
8. เด็กชายพชรพล  เวสา
9. เด็กชายพีระพงษ์   ชิลวงศ์
10. เด็กหญิงยลดา   ปักเขมายา
11. เด็กหญิงวรัญญา   ปักกุลนันท์
12. เด็กชายศิวกร   ฉัตรไธสง
13. เด็กหญิงสุธาวินี   โคชมาศ
14. เด็กหญิงสุวิมล   สิงหชัย
15. เด็กหญิงเมธาวี   ประกายศรี
 
1. นายนิติลักษณ์  เกลียววงศ์
2. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
3. นางปรียาภรณ์  ลือนาม
4. นางสาวปิยาภรณ์  ตอรบรัมย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติภณ   ลือนาม
 
1. นางปรียาภรณ์  ลือนาม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร   คมศรทอง
 
1. นายชัยณรงค์  นัยลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรกฏ   บูรณพันศักดิ์
 
1. นายชัยณรงค์  นัยลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิริวรรณ   ทะกะเนนะ
 
1. นางสาวจริยา  แสนโคตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายอัครพล  ตะคอนรัมย์
 
1. นางสาวจริยา  แสนโคตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   จันบัวลา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   คำเสี่ยน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิมาลรัมย์
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญภัค   ชิรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญาพร   เจียมทอง
3. เด็กชายกิคติ   สีสม
4. เด็กหญิงคิมมีล่าร์   ตุ่นยอด
5. เด็กหญิงญาณิศา   สุขเลา
6. เด็กชายณัฐพล   มาตราตัง
7. เด็กหญิงณิชมน   ขาวฟอม
8. เด็กชายธนนนท์   มลกา
9. เด็กชายธนวัฒน์   คำพระทิก
10. เด็กชายธีรภัทร  หอมหวน
11. เด็กชายนรภัทร   แย้มศรี
12. เด็กหญิงนันธิชา   พุ่มพวง
13. เด็กหญิงปนัสยา   น้อยนาม
14. เด็กหญิงปภัสสร   ชิลวงศ์
15. เด็กชายประวิทย์   ตองติดรัมย์
16. เด็กหญิงปัญฑิตา   ศรีหาอวน
17. เด็กหญิงผกาวัลย์   แดงเรืองรัมย์
18. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ดอนม่วง
19. เด็กหญิงพิชญา   ประสานศักดิ์
20. เด็กหญิงพิชญาภา  เดิมทำรัมย์
21. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญเต็ม
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นพดล
23. เด็กหญิงฟ้าใส   ปินะการัง
24. เด็กชายภานุวัฒน์   เวสา
25. เด็กชายรณชัย   เดิมทำรัมย์
26. เด็กหญิงรติพร   สายแก้วแดง
27. เด็กชายรัตน์พงษ์   บุญครอง
28. เด็กหญิงลลิตา   บุญธรรม
29. เด็กหญิงลักษิกา   สนวนรัมย์
30. เด็กชายวัศพล   เส็งนา
31. เด็กหญิงศุภกานต์    แจ่มปรีชา
32. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมุดรัมย์
33. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สุวรรณศรี
34. เด็กชายสันติ   ปักกุลนันท์
35. เด็กหญิงสิริยากร  ไชยสิงห์
36. เด็กชายสุธี   กอขุนทด
37. เด็กหญิงอภิสรา   รุ่งแจ้งรัมย์
38. เด็กหญิงอริญชยา   สดรัมย์
39. เด็กชายเฉลิมวงศ์   ศรีมาศ
40. เด็กหญิงเมจิยานันท์   กันยะ
 
1. นายทนงศักดิ์  ดวงคำจันทร์
2. นางสาวพฤกษะราวัน  อันแสน
3. นางสาวพีรญา  แถวไธสง
4. นางสาวจริยา  แสนโคตร
5. นางวันทนา  สดรัมย์
6. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
7. นางสาวอารีลักษณ์  เส็งนา
8. นางสาวจันทร์ทิพย์  เจียนดอน
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกรกต   คงทน
2. เด็กชายจิรพัส  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงณฐพร   ชัยวงศ์
4. เด็กหญิงนัฐชา   ศรีภักดี
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ยุทธอาจ
6. เด็กหญิงรุจิรา  ทบดี
7. เด็กชายวิทวัส   มะธิตา
8. เด็กชายศักดินนท์   จุ้มอังวะ
9. เด็กหญิงสุชานาถ   สังสีแก้ว
10. เด็กชายเขตติศักดิ์   หงษ์จันภู
 
1. นายเทพธานี  กัณหา
2. นางสาวจริยา  แสนโคตร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุวินัย   ลือนาม
2. เด็กชายอานันดา   สะอาดรัมย์
 
1. นายนิติลักษณ์  เกลียววงศ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทพร  ปะกาเร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   พิรางรัมย์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ตอรบรัมย์
2. นางสาวจริยา  แสนโคตร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายทัศนะ   บำรุงอาจ
2. เด็กชายพรพิทักษ์   ชะแอมรัมย์
3. เด็กชายอนุชา    ผมทำ
 
1. นางณัฐธิชา  นาบำรุง
2. นางสาวบุหงา  ประนำมะสัง
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนิกานต์   บุญเลิศ
2. เด็กหญิงปวีณ์พร   วงศาราช
3. เด็กหญิงลภัสนันท์   อินจำรัส
 
1. นางสาวสิริลดา  แสนเจ๊ก
2. นางสาวรุ่งเรือง  ทันหา
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวินไท  สุขทวี
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล