สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่อย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอจิรวดี  ทรงประโคน
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หวันเทน
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คลานกลาง
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง 4 1. เด็กชายการินธร  ชำนิกล้า
2. เด็กชายสรสิทธิ์  แอมไธสง
3. เด็กชายอนันต์  สรสิทธิ์
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
2. นางดวงจันทร์  กัณหา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 17 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  นามบุญตา
2. เด็กชายสุทธิพจน์  เชื้อสวัสดิ์
 
1. นายปฐมพงษ์  อรุณโรจน์
2. นายสมโชค  โนไธสง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทรา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กิ่งใหญ่
3. เด็กชายอาคม  แหไธสง
 
1. นายปฐมพงษ์  อรุณโรจน์
2. นายสิทธิชัย  ชุบไธสง