สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  สติยศ
2. เด็กหญิงมะปรางค์  วงศ์รักษา
3. เด็กหญิงรัชนีกร  กอมณี
 
1. นางสาวสมบัติ  แอบไธสง
2. นายอะนันท์  คณะกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุงไธสง
2. เด็กชายพลยุทธ  ไชยนา
3. เด็กหญิงศรุตา  อรุณรัตน์
 
1. นางกนกอร  สีหามาตย์
2. นางสาวกุลธิดา   พุงไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปัญญา  บุญอ่ำ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  กอมณี
 
1. นายสุเมธ  อื้อเพชรพงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนรดี  ทิรัมย์
2. เด็กชายชนะชัย  แสงดวง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงดาวสว่าง
 
1. นางกนกอร  สีหามาตย์
2. นางสาวนิดทิกาญจน์  จันทะดี