สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภารักษ์  เจริญพันธุวงศ์
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิขำ
2. เด็กหญิงแพรพร  ปานไธสง
3. เด็กหญิงไอรดา  นามวงศ์
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
2. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนพรุจ  เลไธสง
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชยุต  จำปาศรี
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายเจษฎา  สิทธิลักษณ์
2. เด็กชายโชคอนันต์  เพียขันทา
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
2. นางสาววารุณี  นิลงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  จอดนอก
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจักรีทิพย์  แก้วไธสง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แสนมณี
3. เด็กหญิงวริษฐา  มากมน
 
1. นางกรภัทร  กองกัญญา
2. นางสาวผกามาศ  อาจจำนงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยา  ธรณี
2. เด็กชายคมสันต์  เกิดบุญศรี
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยอดมงคุณ
4. เด็กชายณัฐพล  เลไธสง
5. เด็กหญิงดวงพร  ทองภู
6. เด็กชายธนพล  ภูแข่งหมอก
7. เด็กหญิงธันยพร  อดทน
8. เด็กหญิงนัยนา  คำใบ
9. เด็กหญิงประกายวรรณ  ลครพล
10. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  นวดไธสง
11. เด็กชายมนต์ตรี  มนทอง
12. เด็กชายมนต์ตรี  มนทอง
13. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เรืองไพศาล
14. เด็กหญิงวริสา  บัวโฮม
15. เด็กชายสิทธิกร  นาควิจิตร
16. เด็กชายสิทธิพล  เกิดไธสง
17. เด็กหญิงสุภาวิดา  ประเสริฐสวัสดิ์
18. เด็กชายเขมทัต  จักษุทิพย์
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นายศรีวิไล  กิจไธสง
3. นางละเอียด  อำพินธ์
4. นางวราพร  หมั่นหมาย
5. นางนวลฉวี  พรดอน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรพิชชา  กิจไธสง
 
1. นางไสว  โสภากุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงเสาร์วรัตน์   เลาะไธสง
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทราภา  โพธิขำ
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชรี  หาดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศุภจิตรา  เสินไธสง
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นางศวิตา  แพนแก้ว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เมืองเหนือ
2. เด็กหญิงพรรชนก  ไกรจันทร์
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นางราณี  กิ่งไธสง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  กิจไธสง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โถทัย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจกล้า
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นายศรีวิไล  กิจไธสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายจารุเดช  ไกรจันทร์
2. เด็กชายวรวัฒน์  ผาดไธสง
3. เด็กชายสิริภาส  สีเขียว
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นายสง่า  อาจจำนงค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  รักมณี
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.8 เงิน 10 1. เด็กชายศุภโชค  ทองจันดา
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.2 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไกรจันทร์
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอบูดี้  เรืองไพศาล
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์  อุ่นทานนท์
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงอทิตญา  สลาพิมพ์
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 18 1. เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองภู
4. เด็กชายธันวา  สุอังควาทิน
5. เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ
6. เด็กชายปณิธิ  รักมณี
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
2. นายราชัน  โพธิขำ
3. นายสง่า  อาจจำนงค์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   กงไธสง
2. เด็กหญิงเบญมาศ  กลมไธสง
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นายประยนต์  พันธ์ภูมิ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุญลับ
2. เด็กหญิงทัศนนันท์  ใจกล้า
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นายประยนต์  พันธ์ภูมิ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายชญานนท์  พิมพ์สุดใจ
2. เด็กชายพัชรพล  สมรุส
3. เด็กชายภัสกร  อินงาม
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นายศรีวิไล  กิจไธสง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์ไธสง
3. เด็กหญิงศศิธร  กิจไธสง
 
1. นางละเอียด  อำพินธ์
2. นางนวลฉวี  พรดอน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ชาลี
2. เด็กหญิงสุธีมน  เจียมใจ
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีนวล
 
1. นางละเอียด  อำพินธ์
2. นางนวลฉวี  พรดอน
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  อบอุ่น
2. เด็กชายเปรม  กวางรัตน์
3. เด็กชายไวภพ  เจียมใจ
 
1. นางสุรัตน์  โพธิขำ
2. นางสาวขวัญเนตร  โค้งอาภาศ