สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.82 ทอง 15 1. เด็กหญิงศรันยา  วาปีโย
 
1. นางพิศมัย  แสงสุนานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัติยาภรณ์  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงพัชริดา  โนนทะคำจันทร์
 
1. นางสมร  สระทองหลาง
2. นางสาวพัชรี  พลายงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกานต์  โลนไธสง
2. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงธรรม
 
1. นายเพชรฎา  พรไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กชายนฤสรณ์  เดชโคบุตร
2. เด็กหญิงวนิดา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลิ่งไธสง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แตบไธสง
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  จงปงแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดีนอก
 
1. นายเพชรฎา  พรไธสง
2. นายประภาส  มากพูน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. นายกิตติพงษ์  ลวกไธสง
 
1. นายเดชา  พลทม
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภค  กุแก้ว
2. นางสาวชลธิชา  วิทย์ประศษสน์สุข
3. นางสาวน้ำทิพย์  บุตรไธสง
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  เรียนไธสง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  วิเศษวงษา
6. นางสาวสุดารัตน์  โกณา
 
1. นางบุศรินทร์  แพนแก้ว
2. นางพิศมัย  แสงสุนานนท์
3. นางสาวพัชรี  พลายงาม
4. นางสมร  สระทองหลาง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายประวีร์  บุญจันทร์
2. เด็กชายอดิศร  ชาเวียง
 
1. นายเจษฎา  ศรีละบุตร
2. นางสาวพัชรี  พลายงาม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สิงหามาตร
2. เด็กหญิงปานไพลิน  วรรณา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรียนไธสง
4. เด็กชายรฐนนท์  แก้วบัวผัน
5. เด็กหญิงสุธิชา  สงวน
6. เด็กหญิงอรอุมา  เตยไธสง
 
1. นางสมร   สระทองหลาง
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
3. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรถมล  มัททะปะโม
2. เด็กหญิงนาตาลี  สตาเซฟสกี
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  ศรีภา
 
1. นางบุศรินทร์  แพนแก้ว
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  ผาแดง
2. เด็กหญิงสริมน  สอนโพนงาม
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง