สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิกัลยา  ดีขามนอก
 
1. นางอรพินท์  อันชำนาญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอภิสิทธิื  เสนคำ
 
1. นายจำเริญ  สายจีน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มิสา
2. เด็กชายภูชิต  สายจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ศรีภูวงศ์
2. นางอุไร  สีเลา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐพล  เผือกไธสง
2. เด็กชายธงชัย  แสนมี
 
1. นายวินัย  จอดนอก
2. นายธีระศักดิ์  ประตา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 13 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิลาแดง
 
1. นายธีระศักดิ์  ประตา
2. นายวินัย  จอดนอก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายพนธกร  แทบทาม
 
1. นายสมคิด  รุจิรศิริกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยุทไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สมอนา
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญจนพร  หม้อไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมืองไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิศมัย  การมิ่ง
2. เด็กหญิงสุวิสา  เทียมทะนงค์
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
2. นายอนุวัฒน์  เม็งไธสง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายชินดนัย  ประสาระกัง
2. เด็กชายณัฐพล  ผลจรัส
3. เด็กชายทีปกรณ์  มิสา
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
2. นายอำนาจ  ศรีภูวงศ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พันโยศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  พลไธสง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
2. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.25 ทอง 8 1. เด็กชายกรวิชญ์  จำนงค์พันธ์
2. เด็กชายกฤษฎากร  เพาะไธสง
3. เด็กชายจิรพัฒน์  คำมะปะไนย์
4. เด็กชายณัฐกฤต  ประสาระกัง
5. เด็กชายดนัย  งาคะเคน
6. เด็กชายรัฐพล  ทองพาพันธ์
 
1. นายสมคิด  รุจิรศิริกุล
2. นายจำเริญ  สายจีน
3. นางอุไร  สีเลา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายยุทธชัย  มิสา
2. เด็กหญิงอนุสรา  สาจันทร์
3. เด็กหญิงเรืองวรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นางอรพินท์  อันชำนาญ
2. นางสลักจิต  ขุนศรี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปานฤดี  สาสีเสาร์
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ศรีจันทร์
 
1. นายอนุวัฒน์  เม็งไธสง
2. นายธีระศักดิ์  ประตา
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิยดา  วึมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิงไธสง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พลไธสง
 
1. นายอนุวัฒน์  เม็งไธสง
2. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เสนคำ
 
1. นางมยุรี  รองทุ่ง
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาร์ทอง
 
1. นางมยุรี  รองทุ่ง
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรหมพร  พลไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า