สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงอนันตยา  นาทไธสง
 
1. นางบุญเพิ่ม  ผลาพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุขหนองบึง
 
1. นางบุญเพิ่ม  ผลาพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชยุดา  กล้านา
 
1. นางสายพิณ  จิตไธสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชร  บุญปัด
 
1. นางสมหมาย  อุ่นไธสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสุรเดช  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสมหมาย  อุ่นไธสง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อ้นไธสง
 
1. นางสมหมาย  อุ่นไธสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.98 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภาษี
2. เด็กชายวชิราวุฒิ  แสนเจ๊ก
 
1. นางนงคราญ  บุญปัด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  จุไธสง
2. เด็กหญิงปรัชญา  ฤทธิ์ทา
3. เด็กชายภูมิภัทร  ใจบุญ
4. เด็กชายวรรณรงค์  บุญที
5. เด็กชายสุขุม  เหมสิงห์
 
1. นางจิราภรณ์  เลียมไธสง
2. นางสาวชลธิชา  อ้นไธสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาวาปี
 
1. นางจิราภรณ์  เลียมไธสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณภา  ทวี
2. เด็กชายสิทธิกร  ศรีภา
 
1. นางุยุพิน  แสนเจ๊ก
2. นางนงคราญ  บุญปัด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลทิชา  ศรีภา
2. เด็กชายศุภชัย  ศรีภา
 
1. นางจิราภรณ์  เลียมไธสง
2. นางยุพิน  แสนเจ๊ก
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงนัฐภรณ์  ศรีภา
2. เด็กหญิงมนพร  ศรีม่วง
 
1. ส.ต.อ.มนัส  เคลื่อนไธสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แต้มพิมาย
 
1. นายปิยศักดิ์  แสนเจ๊ก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  บุญหนองเหล่า
 
1. นายปิยศักดิ์  แสนเจ๊ก
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.3 ทองแดง 16 1. เด็กชายชัชวาล  เพชรสังหาร
2. เด็กชายธนภัทร  อ้นบุ่งค้า
3. เด็กชายธรรมธร  วารี
4. เด็กชายธีรพล  บุญทัน
5. เด็กชายนิวัฒน์  พันคะชะ
6. เด็กชายอาทิตย์  พรมรักษ์
 
1. นายทวีวัฒน์  ผลาพงศ์
2. นางบุญเพิ่ม  ผลาพงศ์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายดารากร  ลมแจ้ง
2. เด็กชายธเนศพล  บำรุงกุล
3. เด็กชายศุภกฤต  เทียบมัง
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
2. นางนงคราญ  สุปัด
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายอดิเทพ  วรวงศ์
2. เด็กชายอินทราชัย  แทนกลาง
3. เด็กชายอโณทัย  ชำนาญสิงห์
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กลิ่นภู่
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง