สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสมณาวาส สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.91 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ทับไธสง
 
1. นางชนิดาภา  ศรีละพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินหนู
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ใจดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รอดไธสง
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  จอดนอก
 
1. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
2. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชญานี  ดวงเพชรแสง
2. เด็กหญิงศิขรินธาร  สุดเพราะ
3. เด็กหญิงหฤทัย  วารี
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แสนนอก
2. เด็กชายวายุ   มากพูน
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสุนิสา  บุญที
 
1. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจิมแหล่
 
1. นางสาวอรอุมา  น่วมไธสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงลภัสรดา  วงษ์เทราช
 
1. นายเชิงชาญ  ปัญญา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงอริศรา  กลับช่วย
2. เด็กชายโยธิน  เสสา
 
1. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เรืองเดช
 
1. นายอารมณ์  โพธิขำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายปฏิภาณ  คุมจันทึก
 
1. นายอารมณ์  โพธิขำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.4 เงิน 11 1. เด็กชายมนัส  นมัสศิลา
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  โกพิมาย
2. เด็กหญิงปวิตรา  ชาติเพชร
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เอี่ยมมาลา
 
1. นางทองสี  ภูบาลชื่น
2. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพ็ชรมงคลกุล
2. เด็กหญิงจิราภา  วันนา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เพียซ้าย
 
1. นางทองสี  ภูบาลชื่น
2. นางคำพัน  บุตรไธสง