สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสมณาวาส สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.91 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ทับไธสง
 
1. นางชนิดาภา  ศรีละพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ใจดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รอดไธสง
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  จอดนอก
 
1. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
2. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจิมแหล่
 
1. นางสาวอรอุมา  น่วมไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงอริศรา  กลับช่วย
2. เด็กชายโยธิน  เสสา
 
1. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  โกพิมาย
2. เด็กหญิงปวิตรา  ชาติเพชร
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เอี่ยมมาลา
 
1. นางทองสี  ภูบาลชื่น
2. นางจันทร์พร  วิญญายงค์