สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรโชติ  โลนไธสง
 
1. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พลเนตร
2. เด็กชายธนกร  มนัสศิลา
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  ศีลให้อยู่สุข
 
1. นายจำลอง  รักเป้า
2. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กชายประกาศิต  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เบอร์ไธสง
3. เด็กชายวิษณุเดช  เทียมไธสง
 
1. นายจำลอง  รักเป้า
2. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญากาน  นกไธสงคฑา
2. เด็กหญิงนันทพร  งอกคำ
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายภูมินทร์  เดชโคบุตร
2. เด็กชายยงยุทธ์  เทียมไธสง
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางศศิร์อร  เดชาปภากร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงกมลศิริ  ช่อไธสง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แรกไธสง
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางศศิร์อร  เดชาปภากร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกไธสง
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  ประสมทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกสิริ  บทไธสง
2. เด็กชายธนกร  เล็นไธสง
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางศศิร์อร  เดชาปภากร
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โนนศิลา
 
1. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์