สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวงษ์วารี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายปฏิชา  ชุ่มนาค
 
1. นายนายวรวุฒิ   กกไธสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชิตาภา  ฐิติพงศ์พิพัฒน์
2. เด็กชายติยะ  พลทามูล
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  เจ้ยไธสง
 
1. นายวรวุฒิ  กกไธสง
2. นางสาวฐาปนีย์  อาจจำนงค์