สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชุม
 
1. นางสาวอทัยพร  ดรที
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เศษมาก
 
1. นายอัมพร  เรืองศักดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมานิสา  นิตยาชิตร
 
1. นายบุญสุข  คำพมัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญตะนัย
 
1. นางเกศินี  ทุมนานอก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 11 1. เด็กชายสุทธิ  หาทรัพย์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิดา  กุหลาบขาว
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  ปุราถาเน
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงอรอุมา  จันทะรัตน์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุภาพร  นาลาด
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อินทร์กาง
 
1. นางเกศินี  ทุมนานอก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง 5 1. เด็กชายปรัชญาวุธ  จันทะบูรณ์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  พลรักษา
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
2. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง 16 1. เด็กหญิงแสงดาว  เทียมพัสดุ
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  มโนรมย์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายปิยณัฐ   วัฒนานุกูล
 
1. นางอัสนีย์  ตุ่ยสีมา
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติมา  รัสหลุย
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องสยาม  ชมชื่น
2. เด็กชายฤทธิชัย  โสกงโสด
3. เด็กชายเจษฎากร  ห้าวจันทึก
 
1. นางเกษณี  สีผาย
2. นางสุรัตน์   ภาษี
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พงษ์ไพบูลย์
2. เด็กชายพุทธิกร  ชาวดร
 
1. นายไพทูล  ศรีนาเรียง