สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เศษมาก
 
1. นายอัมพร  เรืองศักดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมานิสา  นิตยาชิตร
 
1. นายบุญสุข  คำพมัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญตะนัย
 
1. นางเกศินี  ทุมนานอก
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายปิยณัฐ   วัฒนานุกูล
 
1. นางอัสนีย์  ตุ่ยสีมา